Swarovski original
CZ / SK / PL
 
        Oryginalna biżuteria Swarovski 
        Dla kobiet, któré chcą więcej ... !
 

 


Strona główna / Warunki handlowe / Warunki handlowe

Warunki handlowe

DEFINICJA POJĘĆ

Sprzedawca – Vicus Aurea, s.r.o., Na Lysinách 457/20, 147 00 Praga 4, Czechy
Adres korespondencyjny: Vicus Aurea, s.r.o., Čistá 71, 569 56 Čistá u Litomyšle, Czechy
 
Kupujący– osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat lub osoba prawna, która za pośrednictwem sklepu internetowego www.bizuteriavicus.pl zamówi towar i zawrze w ten sposób umowę zakupu zesprzedawcą.
 
Kupujący-konsument - osoba fizyczna, która przy zamówieniu i zakupie towaru od sprzedawcy nie działa w ramach swojej działalności handlowej lub gospodarczej lub w ramach niezależnego wykonywania swojego zawodu.
 
Kupujący-nie będący konsumentem – każda osoba prawna; osoba fizyczna w przypadku, jeżeli przy zamówieniu i zakupie towaru od sprzedawcy działa w ramach swojej działalności handlowej lub gospodarczej lub w ramach niezależnego wykonywania swojego zawodu.
 
Towar – ruchomość, która jest przedmiotem umowy zakupu zawartej między sprzedawcą i kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego.
 
Umowa konsumencka - umowa zakupu zawarta między sprzedawcą i kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego w celu sprzedaży zamówionego towaru przez sprzedawcę kupującemu za cenę zakupu ustaloną w umowie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejsze warunki handlowe dotyczą zakupu w sklepie internetowym www.bizuteriavicus.pl. Warunki są wiążące dla obu stron i bardziej dokładnie określają i precyzują prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego. Stosunki pomiędzy sprzedawcą i kupującym-konsumentem, nieuregulowane niniejszymi warunkami handlowymi, podlegają ustawie nr 89/2012 Dz.U. Rep. Czes., Kodeks Cywilny, wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawie nr 634/1992 Dz.U. Rep. Czes. o ochronie konsumentów, wraz z późniejszymi zmianami. Stosunki pomiędzy sprzedawcą i kupującym, nie będącym konsumentem, nieuregulowane niniejszymi warunkami handlowymi podlegają ustawie nr 513/1991 Dz.U. Rep. Czes., Kodeks Handlowy, wraz z późniejszymi zmianami. Kupujący zgadza się na wykorzystanie sklepu internetowego www.bizuteriavicus.pl w celu zamówienia towaru i zawarcia umowy ze sprzedawcą na warunkach wymienionych w niniejszych warunkach handlowych. Składając wiążące zamówienie, kupujący stwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi i regulaminem reklamacji i je akceptuje.
Wszystkie umowy zawarte pomiędzy sprzedawcą i kupującym są archiwizowane przez sprzedawcę

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest towar zamówiony przez kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego, które kupujący nabywa za cenę zakupu ustaloną umownie. Wszystkie informacje dotyczące kupowanego towaru są oparte na aktualnych i dostępnych danych od dostawców lub innych podmiotów umownych. Chociaż sprzedawca zawsze stara się zweryfikować informacje z wielu źródeł i regularnie je kontroluje, nie można całkowicie wykluczyć ich niedokładności. W takim przypadku sprzedawca dopełni swoich obowiązków wynikających z ustawy, korygując niepoprawne informacje, kiedy tylko się o nich dowie. Kupujący ma prawo przed zamówieniem sprawdzić te dane telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem innej formy komunikacji.

Zdjęcia produktów mają wyłącznie charakter ilustracyjny (np. różnice w kolorze) i nie muszą całkowicie odzwierciedlać rzeczywistości.Sprzedawca zobowiązuje się, że będzie dostarczać kupującemu wyłącznie towar w doskonałym stanie i zgodny ze specyfikacją lub cechami typowymi dla danego rodzaju towaru, odpowiadający właściwym normom, przepisom i rozporządzeniom obowiązującym na terytorium Republiki Czeskiej.

MIEJSCE WYKONANIA

Miejscem wykonania jest magazyn sprzedawcy, gdzie sprzedawca przekaże zamówiony i opłacony towar przewoźnikowi (firmie kurierskiej) w celu transportu do kupującego. Przekazując zamówiony i opłacony towar kupującemu lub przewoźnikowi, odpowiedzialność za uszkodzenie towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego, przy czym w czasie transportu odpowiedzialność przejmuje przewoźnik.

ZAMÓWIENIE TOWARU

a) Warunkiem realizacji elektronicznego zamówienia towaru przez kupującego jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych i informacji podanych w formularzu zamówienia. Zamówienie stanowi projekt umowy zakupu, a sama umowa zostaje zawarta z dniem przekazania lub doręczenia zamówienia kupującemu przez sprzedawcę. W przypadku zawierania umowy zakupu przy użyciu środków elektronicznych potwierdzenie zamówienia musi zawierać wszystkie informacje wymagane przez prawo (post. § 53, ust.3 oraz § 53a Kodeksu Cywilnego).

b) W zależności od charakteru zamówienia – ilości towaru, wysokości ceny, kosztów transportu, odległości i tym podobnych, sprzedawca ma prawo zawsze domagać się od kupującego potwierdzenia zamówienia oraz potwierdzenia danych w nim zawartych we właściwy sposób, na przykład telefonicznie. Sprzedawca ma prawo odrzucić zamówienie, jeżeli kupujący odmówi jego potwierdzenia w wymagany sposób.

c) Kupujący może anulować zamówienie towaru w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres info@bizuteriavicus.pl lub telefonicznie pod numerem +420 603 530 788 bezpośrednio po złożeniu zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia.

 Z powodu dużego zainteresowania towarem może dojść do opóźnień w dostawie. W przypadku, jeżeli sprzedawca nie będzie w stanie zrealizować zamówienia kupującego, w całości lub częściowo, niezwłocznie poinformuje kupującego mailowo lub telefonicznie. Jeżeli nie będzie można nawiązać kontaktu z kupującym lub nie będzie on odpowiadać przez tydzień lub dłużej na telefony i wiadomości e-mail, sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

CENA I ZAPŁATA

Ceny produktów dostępnych w sklepie internetowym ... są podane włącznie z podatkiem od towarów i usług w wysokości 21 %. Podane ceny są obowiązujące w dniu złożenia zamówienia i są wiążące do czasu ich zmiany lub wysprzedaży zapasów. Ceny promocyjne obowiązują do czasu wysprzedaży zapasów lub aktualizacji oferty. Cena sprzedaży uznawana jest za zapłaconą dopiero po zaksięgowaniu pełnej kwoty ceny sprzedaży na rachunku sprzedającego, albo po uiszczeniu pełnej kwoty w płatności gotówkowej podczas osobistego odbioru towaru. Jeśli sprzedający nie będzie w stanie zapewnić dostawy wybranego towaru, w przypadku wykonania przedpłaty przez kupującego, sprzedający bezzwłocznie skontaktuje się z kupującym i uzgodni z nim dalszy sposób postępowania. Sprzedający albo zwróci kupującemu zapłaconą cenę sprzedaży w uzgodniony z nim sposób, albo na podstawie uzgodnień dostarczy inny wybrany produkt, a różnica w kosztach będzie kompensowana albo przez dobranie innych produktów w kwocie różnicy, albo poprzez zwrot nadpłaty w uzgodniony sposób. Formy zapłaty za zamówiony towar: zaliczka (płatność gotówkowa podczas doręczenia / odbioru towaru), przelew na konto bankowe, płatność gotówkowa w zakładzie podczas odbioru towaru.

KOSZTY WYSYŁKI

W przypadku wysyłki towaru za pobraniem, Sprzedawca doliczy do ceny towaru opłatę za wysyłkę w wysokości 30 PLN, a w przypadku płatności przelewem bankowym opłatę w wysokości 25 PLN. Przy zamówieniu o wartości powyżej 450 PLN wysyłka jest darmowa. podane ceny zawierają podatek VAT 21%. Przesyłki, które wrócą do Sprzedawcy jako niedoręczone, sprzedawca nada ponownie wyłącznie na wniosek Kupującego. W przypadku ponownego nadania przesyłki Sprzedawca zawsze naliczy opłatę za wysyłkę, chyba że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią inaczej. W momencie odbioru  towaru i zapłaty ceny zakupu za towar, prawo własności do zamówionego towaru przechodzi na Kupującego. Jeżeli Kupujący jest płatnikiem VAT, zobowiązany jest podać tę informację przy składaniu zamówienia.

WARUNKI DOSTAWY

Czas dostawy zamówionego towaru zaczyna płynąć z dniem zawarcia umowy zakupu (przekazania informacji kupującemu o wysyłce towaru). W przypadku, jeżeli Sprzedawca posiada towar w magazynie, wysyła go najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od daty przyjęcia zamówienia. W przypadku, jeżeli zamówionego towaru nie ma w magazynie (zob. definicja dostępności poniżej) lub nie będzie można wysłać go w ciągu 1 dnia roboczego od daty przyjęcia zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego i jednocześnie poda przewidywany termin dostawy (czas dostawy) lub zaproponuje inny produkt, porównywalny z poprzednim, który jest w stanie dostarczyć w ciągu 5 dni roboczych.
W magazynie - towar jest dostępny w magazynie dystrybucji.
Na zamówienie, dostawa za ok. 6-8 tygodni – towar jest dostępny wyłącznie na zamówienie.
Kupujący w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zamówienia zostanie poinformowany o terminie dostawy. W przypadku płatności bezgotówkowej za towar, przesyłka jest nadawana dopiero po przypisaniu kwoty na nasz rachunek bankowy.

WARUNKI TRANSPORTU

  • dostawa 3 dni od przekazania przewoźnikowi, firmie kurierskiej DPD

Podany okres ma charakter orientacyjny i jest podany w oparciu o terminy przekazywane przez firmę kurierską. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w doręczeniu przesyłki.

Podpisując dowód dostawy Kupujący stwierdza, że przesyłka z zamówionym towarem spełnia wszystkie wymagane warunki i powyższe wymagania. W przypadku późniejszej reklamacji dot. naruszenia integralności opakowania przesyłki, Sprzedawca będzie się kierować podpisanym dowodem dostawy, w którym Kupujący potwierdza integralność zewnętrznego opakowania przesyłki, w tym integralność oryginalnej taśmy i właściwą liczbę pakietów.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM KOMUNIKACJI ZDALNEJ ORAZ ZWROT TOWARU

Kupujący-konsument zgodnie z postanowieniem § 53 ust. 7 ustawy nr 40/1964 Dz.U. Rep. Czes., Kodeks Cywilny, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej zdalnie w ciągu 14 dni od odbioru towaru, za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w postanowieniu § 53 ust. 8 ustawy nr 40/1964 Dz.U. Rep. Czes., Kodeks Handlowy. W przypadku odstąpienia od umowy z wyżej wymienionych powodów kupujący-konsument zobowiązany jest do przesłania towaru na własny koszt sprzedawcy. Zaleca się ubezpieczenie zwracanego towaru – kupujący ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną podczas transportu na skutek wyboru nieodpowiedniego opakowania. Towar musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania lub zużycia, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Jeżeli kupujący-konsument nie jest w stanie zwrócić towaru w oryginalnym stanie lub jego wartość została już zmniejszona (doszło do częściowego zużycia towaru), kupujący-konsument zobowiązany jest zgodnie z postanowieniem § 458 ust. 1 Kodeksu Handlowego uzupełnić brakującą kwotę w gotówce – w praktyce odbywa się to poprzez potrącenia przez sprzedawcę ze zwracanej ceny zakupu, która zostanie wypłacona kupującemu-konsumentowi w niższej wartości.

Przed wysłaniem towaru na adres:

Vicus Aurea, s.r.o.

Martina Jiroušková

Čistá 71

569 56 Čistá

należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@bizuteriavicus.pl z formalnym odstąpieniem od umowy zakupu i podaniem numeru zamówienia oraz sposobu zwrotu ceny zakupu za towar wraz z numerem konta bankowego. Odstąpienie od umowy musi zostać dostarczone sprzedawcy najpóźniej ostatniego dnia ustawowego 14-dniowego terminu od daty odbioru kupionego towaru. Sprzedawca w takim przypadku ma prawo do odszkodowania w wysokości faktycznie poniesionych kosztów związanych ze zwrotem towaru, jeżeli takie koszty faktycznie zostaną poniesione.

Proszę nie zwracać towaru za pobraniem, nie zostanie odebrane! Towar należy zawsze odsyłać jako opakowanie handlowe lub przesyłkę poleconą. Zaleca się ubezpieczenie przesyłki.

Towar należy odsyłać na adres:

Vicus Aurea, s.r.o

Martina Jiroušková

Čistá 71

569 56 Čistá 

Przesyłki wysyłane na adres siedziby firmy nie będą odbierane lub opóźnią proces realizacji reklamacji. Może się również zdarzyć, że nie zostaną spełnione warunki odstąpienia od zawartej umowy zgodnie z post. § 53 ust. 7 ustawy nr 40/1964 Dz.U. Rep. Czes., Kodeksu Cywilnego.

Po otrzymaniu zwróconego towaru cena zakupu zapłacona za towar (bez opłaty pocztowej/opłaty za wysyłkę oraz poniesionych w rozsądnym zakresie kosztów sprzedawcy związanych ze zwrotem ceny zakupu) zostanie przesłana na adres kupującego-konsumenta lub przekazana w formie przelewu bankowego na rachunek kupującego-konsumenta, w terminie do 14 dni od prawidłowego odstąpienia od umowy. Rozliczenie opłaty za przesyłkę i poniesionych w rozsądnym zakresie kosztów sprzedawcy związanych ze zwrotem ceny zakupu nie jest postrzegane jako sankcja nałożona na kupującego-konsumenta.

Kupujący-nie będący konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od zawartej umowy zgodnie z post. § 53 ust. 7 ustawy nr 40/1964 Dz.U. Rep. Czes., Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, jeżeli kupujący nie zapłaci w poprawny i terminowy sposób ceny zakupu za zamówiony towar lub towaru nie można dostarczyć z powodów technicznych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niektóre dane dostarczane przez kupującego w trakcie korzystania ze sklepu internetowego www.bizuteria-aurea.pl mogą mieć charakter danych osobowych w rozumieniu ustawy nr 101/2000 Dz.U. Rep. Czes., o ochronie danych osobowych, wraz z późniejszymi zmianami. Kupujący zgadza się z tym, by sprzedawca gromadził dane osobowe kupującego, przetwarzał je i przechowywał jako administrator w rozumieniu ustawy nr 101/2000 Dz.U. Rep. Czes. Sprzedawca w pełni przestrzega ustawy nr 101/2000 Dz.U. Rep. Czes., o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe dostarczone przez kupującego.

Kupujący jest w pełni świadomy następujących faktów. Zamówienie towaru wymaga podania wybranych ważnych informacji z punktu widzenia dalszej komunikacji z kupującym i późniejszej dostawy zamówionego towaru lub usług. Rejestracja wymaga podania wybranych ważnych informacji z punktu widzenia dalszej komunikacji z kupującym. Oprócz danych przekazanych świadomie w ramach rejestracji lub zamówienia towaru, sprzedawca nie przetwarza i nie pozyskuje żadnych dodatkowych informacji o kupujących. Wszelkie dane, które kupujący przekaże w trakcie rejestracji lub zamówienia towaru, pozostają zapisane na zabezpieczonym serwerze. Przekazane dane są przeznaczone wyłącznie dla odpowiedzialnych pracowników sprzedawcy i nie są oferowane osobom trzecim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych kupujących w celu przesyłania informacji ważnych do pełnego korzystania z oferowanych przez niego produktów i usług. Każdy kupujący ma prawo, by w dowolnym momencie zakazać sprzedawcy wysyłania tych informacji, odpowiadając na którąkolwiek z przesłanych wiadomości. Wszelkie dane otrzymane od kupujących służą wyłącznie do celów sprzedawcy. Sprzedawca nie sprzedaje, nie wynajmuje, ani w inny sposób nie przekazuje tych danych osobom trzecim. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by chronić dane kupujących przed nadużyciem i nie będzie ich oferować osobom trzecim bez zgody kupującego. Niniejsze zobowiązanie nie dotyczy danych, których może wymagać Policja Republiki Czeskiej lub inne organy państwowe zgodnie z wymogami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze warunki handlowe obowiązują w zakresie i brzmieniu podanym na stronie internetowej sklepu sprzedawcy www.bizuteria-aurea.pl w dniu złożenia zamówienia elektronicznego. Składając zamówienie elektroniczne, kupujący potwierdza, że akceptuje cenę zakupu zamówionego towaru, w tym ewentualne koszty przesyłki oraz wszelkie warunki handlowe i postanowienia w brzmieniu obowiązującym w momencie złożenia zamówienia. Złożone zamówienie jest wiążące w stosunku do kupującego przez okres ustalony na dostawę towaru.

Swarovski original

Biżuteria Vicus - sklep internetowy z oryginalną biżuterią Swarovski

W naszym sklepie internetowym Biżuteria Vicus oferujemy możliwość wygodnego zakupu oryginalnej biżuterii Swarovski, wykonanej i ręcznie zdobionej w warsztatach tej słynnej firmy. Ich wysoka jakość wiąże się z wyjątkowością i prestiżem - każdy element biżuterii jest niepowtarzalny i oryginalny, prawdziwe klejnoty trudno przeoczyć ze względu na ich blask i doskonałą obróbkę. Zawsze dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług dla naszych klientów. Zresztą, możesz samodzielnie się o tym przekonać - czekamy na Twoją wizytę.
By visiting this website you accept using of cookies which are important for its correct functioning.